تبلیغات
قلب شیشه ای - ........

قلب شیشه ای

........

"دوســـتــت دارم" را برای هر دویمان فرستادی !!

هم مــــن !!

هـــــم او !!!

خیـــانت می كـــــردی یا عــدالــَت !!??


.............................................................................................................


معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!!

ایــــــــــــن روزهــــــــــــا سخـــــــــــت مرا درآغــــــــــــوش خــــــــــویش

به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!!.............................................................................................................


جسارت میخواهد نزدیک شدن به

افکار دختری که روزها مردانه با زندگی میجنگد


اما شب ها بالشش از هق هق های دخترانه خیس است
[ چهارشنبه 12 تیر 1392 ] [ 09:39 ق.ظ ] [ مهناز ] [ نظرات() ]

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::